Bijdrage ChristenUnie-SGP aan beleidsdebat over bestuursakkoord

provinciehuis-den-boschvrijdag 18 september 2015 18:02

De bijdrage van de ChristenUnie-SGP Statenfractie in het debat over het bestuursakkoord 2015-2019. De gecombineerde fractie vraagt o.a. aandacht voor een ander economisch denken, investeren in jeugd, zorg en vrijwilligers, de agrarische sector en de binnenvaart maar ook knelpunten in de Brabantse infrastructuur zoals knooppunt Hooipolder. De ChristenUnie-SGP wil een "Zero-tolerance" beleid omtrent drugs en roept de Provincie op hiermee aan de slag te gaan! Tot sluit sluit Fractievoorzitter Hermen Vreugdenhil zijn bijdrage af met bede om recht en vrede...

Economie van de gemeenschap – oog voor de samenleving
Tijdens de Tweede Wereldoorlog begonnen een aantal vriendinnen uit het Italiaanse stadje Trente passages uit de Bijbel letterlijk in praktijk te brengen. Al snel ontstond er een beweging, de Focolarebeweging. De naam, die letterlijk rondom het haardvuur betekend, is door de inwoners van Trente gegeven. Zij gingen de samenleving in om zich te vergewissen van de noden van de samenleving. De Focolarebeweging die in het Brabantse Nieuwkuijk gevestigd is wordt later verrijkt met bedrijven die vanuit een Economie van Gemeenschap twee derde van hun winst ter beschikking stellen van armoedebestrijding en vorming. Inmiddels werken meer dan 750 bedrijven wereldwijd volgens deze Economie van Gemeenschap.

En het is juist deze inzet voor nood en het nieuwe economische denken dat volgens de ChristenUnie-SGP tot inspiratie leidt. Inspiratie die we graag meegenomen zien worden in het beleid van het provinciebestuur. Een economie die in dienst staat van de samenleving, dichtbij, maar ook in de internationale economische gemeenschap waar Brabant actief wil zijn. Dat vraagt om een provincie die investeert in zorg en welzijn. Oog hebben voor kwetsbaren op de arbeidsmarkt. Een provincie die staat voor versterking van leefbaarheid en veiligheid en duurzame omgang met de schepping.

Hierbij wil de fractie van de ChristenUnie-SGP graag samen met de Statenfracties en het college optrekken. Daarom is het goed om te zien dat de motie van vandaag waarin hulp geboden wordt voor de opvang van vluchtelingen zo breed is aangenomen.

Investeren in jeugd, zorg en vrijwilligers
Ook wil de ChristenUnie-SGP dat de provincie blijvend investeert in de Brabantse jeugd. De jeugdzorg mag niet aan kwaliteit verliezen. De ChristenUnie-SGP zal de gemeenten bezoeken en in gesprek gaan welke rol we als provincie hierin moeten en kunnen spelen. We reiken graag de hand uit om hier samen op te trekken. Net als bij het ondersteunen van het Brabantse vrijwilligersnetwerk zodat zorg en hulp gewaarborgd blijven. Hierbij denken we aan de voedselbank in Bergen op Zoom waar Jan enthousiast als handelaar de voedselvraag en aanbod in West en Oost Brabant met elkaar weet te verbinden. Een ander voorbeeld is de vele vrijwilligers die zich inspannen als schuldhulpmaatje om mensen weer nieuw perspectief te bieden. De ChristenUnie-SGP vraagt de gedeputeerde om samen te zoeken naar de mogelijkheden om binnen het takenpakket hier invulling aan te geven. Bijvoorbeeld door de financiering van de opleiding van de vrijwilligers.

Doelen stellen participatiebanen
Graag ziet de fractie een provincie die zich verantwoordelijk stelt voor de realisatie van participatiebanen. Durf samen met de BOM doelen te stellen. In gesprek met de BOM en gemeenten kan hier invulling aan gegeven worden. Afspraken kunnen verrijkt worden met concrete sociale doelstellingen.

Agrarische sector
De ChristenUnie-SGP staat ook voor de boeren die oog hebben voor de leefomgeving. Er zijn streken in Brabant waar de boeren zich met hart voor de leefbaarheid inzetten voor veeteelt en akkerbouw. Het is belangrijk om deze boeren met maatwerk te ondersteunen. Maatwerk om de initiatieven die nu al lopen positief te ondersteunen.

Aandacht voor knelpunten A27 en Hooipolder
Ook investeringen in het wegennetwerk zijn belangrijk. Hierbij denkt de ChristenUnie-SGP aan de A27 en de situatie bij Hooipolder op de A59. De fractie vraagt hier om een robuuste aanpak die prioriteit verdient. Zoals dit ook geldt voor het spoor Breda – Utrecht. Een belangrijke verbinding waar de regio behoefte aan heeft.

Binnenvaart verdient belangrijkere rol
Verder wil de ChristenUnie-SGP een belangrijkere plaats voor de binnenvaart terugzien in het provinciale beleid. In veel beleidsstukken lijkt de rol de binnenvaart toch wat te worden vergeten. De binnenvaart kan een belangrijke rol spelen in het oplossen van knelpunten in de mobiliteit.

Drugs zijn niet normaal
Als laatste vragen we om intensivering van de aanpak zware criminaliteit’, goed dat continuering verzekerd is. Van de ChristenUnie en SGP kan de provincie voluit steun verwachten voor pleidooi in Den-Haag om geld in te zetten om aanpak criminaliteit te intensiveren.

Hierbij hoort  een “Zero-tolerance” beleid omtrent drugs; steun gemeenten in het sluiten van drugspanden, goede regeling omtrent afvaldumping, kleed de vervuiler financieel uit en voorkom productie door extra toezicht. Pak het probleem bij de wortel aan, want drugs zijn niet normaal. De ChristenUnie-SGP vraagt het college zich in te spannen om festivals pillenvrij te maken. Zo niet, dan ook geen vergunning.

Laudato Si

Als afsluiting bidt ChristenUnie-SGP de commissaris, Gedeputeerde Staten en de Provinciale Staten alle zegen toe met de woorden uit het gebed uit de pauselijke encycliek Laudato Si:

"Raak de harten aan van hen die enkel winst zoeken ten koste van de armen van de aarde. Leer ons de waarde van elk ding te zien. Bemoedig ons alstublieft in onze strijd voor recht liefde en vrede."

« Terug

Archief > 2015 > september

Geen berichten gevonden