Terugblik Statenvergadering 1 oktober 2010

Hermen-aan-het-woorddinsdag 05 oktober 2010 23:00

Structuurvisie ruimtelijke ordening vastgesteld.

In de Statenvergadering van 1 oktober hebben Provinciale Staten de Structuurvisie ruimtelijke ordening vastgesteld. “Een prima eerste stap om te komen tot een integraal ruimtelijk beleid waarin het provinciaal belang en de nieuwe rol van de provincie vastgelegd wordt. Wat ons betreft een eerste stap om tot een omgevingsvisie te komen waar álle belangen tegen elkaar afgewogen worden”, aldus Hermen Vreugdenhil

De nieuwe Structuurvisie is een uitvloeisel van de nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening die op 1 juli 2008 in werking trad en is één van de vier strategische plannen van de provincie. Hierin worden de provinciale ruimtelijke belangen benoemd en de wijze waarop de provincie deze belangen behartigt. Ook de instrumenten die de provincie inzet om deze doelen te bereiken, staan in de structuurvisie beschreven.

Het college heeft de voorstellen van de ChristenUnie-SGP fractie om de energieagenda een belangrijk uitgangspunt van de visie te laten zijn overgenomen. Ook werden de voorstellen om onze doelstellingen voor windenergie concreet vast te leggen én een andere invulling van de landschapsinvesteringsregel overgenomen.

De ChristenUnie-SGP fractie kan zich echter niet vinden in de manier waarop het college met de verordening ruimte (de juridische uitwerking) wil omgaan. “Bij de sturingsfilosofie ‘samen werken aan kwaliteit’ moet de provincie ook los durven laten. De provincie moet de taak van de gemeenten respecteren en wat ons betreft gaat de provincie er van uit dat alle partijen die optimaal invullen. Alleen als dat vertrouwen beschaamd wordt of waar strikte begrenzing noodzakelijk is kunnen en zullen wij stevig ingrijpen. Niet meer regels maar betere regels”, aldus Vreugdenhil. Een meerderheid van CDA en VVD steunde deze lijn die bij de vaststelling van de verordening in november zijn vertaling moet krijgen.

Bovendien werd een amendement aangenomen waarin Provinciale Staten onderstrepen dat er passend beleid en financiering nodig is om effectieve maatregelen te treffen voor het herstel van biodiversiteit. Daarnaast vroeg een meerderheid van de Staten aan GS om nog dit jaar met een voorstel tot wijziging van de Structuurvisie te komen waarin het thema gezondheid in relatie tot de onderwerpen in de Structuurvisie worden uitgewerkt en gezondheid in relatie daarmee als provinciaal belang wordt benoemd.

Ook werd besloten met uitspraken over eventuele uitbreiding van Eindhoven Airport te wachten tot de resultaten van de Alderstafel bekend zijn.

Energieagenda

De ChristenUnie-SGP fractie is blij dat bij de energieagenda van Brabant het klimaatbeleid uitgangspunt zal zijn en dat gemaakte afspraken met het Rijk worden nagekomen. Toch was er Statenbrede kritiek op de agenda die de concreetheid mist om mee aan de slag te gaan. Uiteindelijk is het document als visiedocument en niet als kaderstellend document aangenomen. “Het college zal alles op alles moeten zetten om zo snel mogelijk met een concreet uitvoeringsplan te komen. De discussie loopt al veel te lang. De ChristenUnie-SGP fractie zal dan ook in de komende maanden concrete projecten aandragen om zo tempo te kunnen maken”, aldus Vreugdenhil.

« Terug

Archief > 2010 > oktober

Geen berichten gevonden