Kan het wat stiller ?!!!

seppedonderdag 17 september 2009 11:19

Het provinciaal beleid voor de kleine luchtvaart in Brabant moet doorzichtiger en slagvaardiger worden. Dat stelt de ChristenUnie-SGP fractie in de notitie Kan het wat stiller a.u.b…?!!! “Met de huidige regelingen en meetmethoden komt de berekende geluidsbelasting voor omwonenden niet overeen met de daadwerkelijke geluidshinder. Wij stellen een doorzichtiger en slagvaardiger systematiek voor waarbij de keuze voor kwaliteit en duurzaamheid leidend is. Dit is mogelijk wanneer het beleid veel meer dan nu wordt gebaseerd op objectieve en dus afrekenbare uitgangspunten. Hierdoor kunnen bureaucratie en onvrede worden teruggedrongen”, aldus Hermen Vreugdenhil.

De ChristenUnie-SGP statenfractie wil rondom de kleine vliegvelden, Budel en Seppe, de leefbaarheid  behouden en waar nodig verbeteren.  Aanvragen voor luchthavenbesluiten en luchthavenregelingen, die hinder voor de omgeving opleveren, zullen dan ook kritisch beoordeeld moeten worden. “Ons streven is de hinder voor de omgeving (mens en dier) zo beperkt mogelijk te houden. Dit willen we concreet bereiken met een aantal voorstellen die de kwaliteit van de leefbaarheid behouden en waar nodig verbeteren", aldus Vreugdenhil. Aanstaande vrijdag zal deze notitie worden ingebracht bij de behandeling van het luchtvaartbeleid in de statencommissie Economie, Mobiliteit en Grotenstedenbeleid.

Voorstellen ten aanzien van geluidsbelasting

  • In de luchtvaarregelingen wordt een maximum aantal vliegtuigbewegingen per vliegveld ingesteld.
  • Instelling van een op alle kleine vliegvelden geldend vliegverbod tussen 19.00 en 7.00 uur.
  • Desgewenst kan per klein vliegveld tot vliegbeperkingen worden besloten gedurende bepaalde dagen, dagdelen of uren. Te denken valt aan zon- en feestdagen.

 Ten aanzien van milieunormen voor geluid en luchtkwaliteit

  • Vaststelling van geluids- en emissie-eisen aan de vliegtuigen op basis van de beste technische mogelijkheden en op basis van wat redelijkerwijs kan worden geëist. Beleidsuitgangspunt is een zo laag mogelijke geluidsemissie en een zo laag mogelijke emissieuitstoot
  • Er wordt een uitvoeringsprogramma opgesteld waarin wordt aangegeven aan welke eisen de verschillende vliegtuigklassen in 2010, 2012 en 2015 moeten voldoen.
  • Er worden handhavingspunten in het verlengde van de start- en /of landingsbaan opgenomen. Ook zal de provincie zelf handhavingspunten toevoegen in woonkernen op/nabij de 56 Lden contour (beperkingengebied).

 Ten aanzien van ruimtelijke ordening

  • Er wordt een zonering aangewezen waarbinnen niet mag worden gebouwd en waarbinnen aanvlieg- en uitvliegroutes vastliggen. Tevens vormen de zones de basis voor eventuele geluidsisolerende maatregelen of schadevergoeding

 Ten aanzien van natuurbescherming

  • Provincie stelt een vliegverbod boven stiltegebieden en aangewezen grootschalige natuurgebieden in.

« Terug

Archief > 2009 > september

Geen berichten gevonden