ChristenUnie-SGP bezorgd over toegenomen wachtlijsten jeugdzorg

jongenswoensdag 02 september 2009 10:36

De ChristenUnie-SGP statenfractie is bijzonder bezorgd én geschrokken van de toegenomen wachtlijsten in de jeugdzorg in Brabant. Temeer omdat er door de provincie met minister Rouvoet harde afspraken zijn gemaakt om met extra financiële middelen de achterstand eind dit jaar te hebben weggewerkt.

Na een lichte daling begin dit jaar, blijkt uit de stand van 1 juli dat de wachtlijsten voor de provinciale jeugdzorg in Brabant weer zijn gestegen met maar liefst bijna 10%. Minister Rouvoet laat in reactie daarop dan ook zeer terecht weten dat hij de provincie houdt aan de afspraak dat de wachtlijsten op 1 januari 2010 zijn weggewerkt. Het niet realiseren van deze afspraak vinden wij met hem niet acceptabel.

De ChristenUnie-SGP fractie heeft hierover schriftelijke vragen gesteld en wil van het college weten of wij ervan op aan kunnen dat zij haar afspraken kan en zal nakomen. Wij zullen er de komende periode bovenop zitten en verwachten van de gedeputeerde maandelijks een voortgangsrapportage zodat wij onze controlerende taak in de Staten naar behoren kunnen uitvoeren.

In het licht van het presteren van de provincie is de opmerking van gedeputeerde Rupp dat extra provinciale middelen voor jeugdzorg zullen worden teruggedraaid als reactie op de korting op de uitkering van het Provinciefonds volstrekt onbegrijpelijk. Wij verwachten dat het college dan ook krachtig afstand neemt van deze opmerking.

 


 

Aan: College van Gedeputeerde Staten

Betreft: vragen ingevolge art. 3.2 Reglement van Orde

Datum: 1 september 2009

Onderwerp: wachtlijsten jeugdzorg

 

Geacht College,

In diverse dagbladen is melding gemaakt van opnieuw groeiende wachtlijsten voor zorgaanbod voor jeugdigen. Helaas is ook in Noord-Brabant het aantal wachtenden boven 9 weken van april tot juli toegenomen met bijna 100 tot 942. Dat is een toename van ruim 10%. Onze provincie behoort landelijk tot de koplopers met achterstanden.

Onze fractie is hierover bijzonder bezorgd én geschrokken, temeer omdat er met de minister van Jeugd en Gezin harde afspraken zijn gemaakt om met extra financiële middelen de achterstand eind dit jaar te hebben weggewerkt.

In het licht van deze recente gegevens vraagt onze fractie u het volgende.

 

1. Staat u nog altijd voor de prestatieafspraak die de provincie met het rijk heeft gemaakt dat de wachtlijsten langer dan negen weken zijn weggewerkt vóór 31 december 2009?

2. Op welke wijze gaat Noord-Brabant reageren op de groeiende wachtlijst?

3. Deelt u de mening dat het niet acceptabel is dat de wachtlijst groeit in het licht van de extra beschikbaar gestelde middelen door het Rijk en de provincie?

4. Zo ja, hoe moet de bestuurlijke opvatting van een lid van het college van GS, geuit in een interview met Omroep Brabant dd 19 maart 2009, worden geïnterpreteerd die stelt dat extra provinciale middelen voor jeugdzorg kunnen worden teruggedraaid als reactie op de korting op de uitkering van het Provinciefonds? (Nog afgezien van het feit dat de beslissingsbevoegdheid daarvan bij PS berust.)

5. Bent u bereid aanvullende maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de wachtlijst wel degelijk daalt, zo mogelijk tot nul eind 2009? Zo ja, welke?

6. Kunt u Provinciale Staten elke maand, te starten vanaf eind augustus de actuele gegevens van de wachtlijst verstrekken zodat wij onze controlerende taak naar behoren kunnen uitvoeren?

 

Hoogachtend,

H.J. Vreugdenhil

J.J. Luteijn

ChristenUnie-SGP

« Terug

Archief > 2009 > september

Geen berichten gevonden