Jaarverslag 2007 ChristenUnie-SGP Noord-Brabant

statenzaterdag 12 april 2008 22:03

Lees het jaarverslag van onze Statenfractie.

Jaarverslag 2007

INHOUD


INLEIDING

Werken aan een waarde(n)vol Brabant !
Het is alweer een jaar geleden dat de verkiezingen voor de provinciale Staten van Noord-Brabant zijn gehouden. Als je dan met de woorden "Zo waarlijk helpe mij God almachtig" als Statenlid geïnstalleerd wordt, is dat een bijzonder moment. Dat geeft een grote verantwoordelijkheid, maar
ook een enorme steun. Ons programma is gebaseerd op de richtlijnen die ons vanuit de Bijbel zijn gegeven. Een rijker program om vanuit te werken kan ik me niet indenken. In de commissie voor de opstelling van het verkiezingsprogramma is deze grondslag vertaald naar heel concrete politieke keuzes voor de provinciale politiek. Keuzes voor een waarde(n)vol Brabant.

Verantwoording
Een jaar na de verkiezing is dan een goed moment om terug te kijken op het afgelopen jaar. Door middel van dit eerste jaarverslag van de provinciale ChristenUnie-SGP fractie verantwoording afleggen van onze activiteiten in het afgelopen jaar en u bijpraten over de actuele provinciale
politiek. De ChristenUnie-SGP fractie mag 1 van de 55 zetels in de Staten invullen. Dan is het toch verrassend dat we, ondanks dat we geen zitting hebben in het college en slechts één zetel hebben toch mooie resultaten kunnen boeken. Ons geluid wordt als constructief en waarde(n)vol
beschouwd. We mogen het werk in de Provinciale Staten in Brabant doen in het besef dat we afhankelijk zijn van de zegen van onze Heer en God. Wij stellen uw betrokkenheid zeer op prijs. Maar bovenal willen we u vragen te bidden voor kracht, en een zegen op het werk van de fractie.
Wat zou ons werk immers betekenen zonder de zegen van onze God?

Hermen Vreugdenhil
Fractievoorzitter

 

 

 

 


VERKIEZINGEN 2007


Van 12.927 naar 20.736 stemmen! Waar we voor de verkiezing nog vreesden voor onze zetel in de staten mochten we die nu zeer ruim behalen. Een zegen op het werk van de fractie in de afgelopen vier jaar en een zegen op een intensieve campagnetijd. Zie de bijlage voor de exacte uitslagen.

Programma 2007-2011
Met het verkiezingsprogramma ‘voor een waarde(n)vol Brabant' heeft de fractie een heldere koers meegekregen om de juiste politieke keuzes te maken en prioriteiten te stellen. Een koers waar ruim 20.000 kiezers in Brabant zich achter hebben geschaard. In het programma is mooi beschreven hoe we als fractie mogen werken met de rijke mogelijkheden die aan de Brabanders geboden worden om te leven en te werken. Rijk aan economische kansen, rijk aan financiële middelen. Maar wij zullen de kwetsbaarheid van Brabant en de Brabanders niet uit het oog mogen verliezen. Waar mogelijk komen ChristenUnie en SGP op voor de kwetsbare groepen in onze samenleving, voor jongeren die nauwelijks een
geschikte woning kunnen kopen waar zij een gezin kunnen starten, voor ouderen die geen gebruik (meer) kunnen maken van de bus, voor het behoud van de soortenrijkdom die in de schepping is gelegd en voor het agrarisch gezinsbedrijf en het behoud van ons religieus erfgoed. Wij moeten tevens een goed vangnet bieden voor kinderen en gezinnen die het zonder extra (jeugd)zorg niet redden.
We zoeken naar een evenwicht tussen economie en ecologie. Een evenwicht tussen eerlijk ondernemerschap en verantwoord rentmeesterschap.

Programma in begrijpelijke taal

Voor het eerst hebben we ons verkiezingsprogramma ook in ‘begrijpelijke taal' vertaald en aangeboden aan de bewoners van ‘De Ark' in Werkendam. Het past bij ChristenUnie en SGP om ook mensen met een verstandelijke beperking uit te leggen wat wij nu precies belangrijk vinden. Deze mensen hebben stemrecht en daarmee recht op een toelichting. Dat doen we in eenvoudige woorden en met begrijpelijke pictogrammen.

Bewoners van De Ark tonen 4het verkiezingsprogramma

Naar bovenAFSLUITING VOORGAANDE PERIODE

Afscheid J.J. Luteijn als statenlid
Tijdens de vergadering van provinciale staten van 14 maart 2007 is afscheid genomen van de vertrekkende statenleden. Ook van Jan Luteijn
is afscheid genomen, en wel met een bijzonder tintje. Commissaris van de Koningin Maij-Weggen noemde Jan als iemand die veel aandacht had voor de onderscheiden rollen van gemeenten en provincie; de provincie moet niet op de stoel van de gemeente gaan zitten, maar haar eigen
takenpakket serieus nemen. Verder wees Maij-Weggen op de inzet van Jan Luteijn voor het Combifonds (leefbaarheid kleine kernen) en het
waarden- en normendebat. Na de afscheidswoorden bleek er nog een verrassing in het vat te zitten: Jan Luteijn kreeg als blijk van waardering voor 12 jaar volksvertegenwoordiger (als raads- en statenlid) een koninklijke onderscheiding.

Afscheid W. Boerma als beleidsmedewerker
Na drieënhalf jaar voor de fractie ChristenUnie-SGP te hebben gewerkt heeft Willem in april 2007 de fractie verlaten. Hij is begonnen aan een nieuwe baan in een andere provincie. Dit viel helaas niet te combineren met het werk bij de fractie. "De afgelopen jaren heb ik met veel plezier
gewerkt bij de fractie. Ik heb geprobeerd de website tot een belangrijk communicatiemiddel van de fractie te maken via verslagen van vergaderingen en fractiedagen, het weergeven van belangrijke politieke ontwikkelingen in de Brabantse Staten en de inbreng van onze fractie
daarbij. Onze fractie hecht grote waarde aan communicatie met haar achterban en daarbuiten om zo het politieke werk inzichtelijk te maken en ‘verantwoording af te leggen' van de keuzes die gemaakt zijn. We willen immers eerlijk, betrouwbaar en transparant optreden in de politieke
arena van Brabant. En dat niet ter meerdere eer en glorie van ons zelf, maar tot eer van de Koning van deze wereld; God Drie-enig", aldus Willem bij zijn vertrek.

Naar boven


START NIEUWE FRACTIE

Direct na de verkiezingen is een enerverende periode begonnen voor de nieuwe fractie. Er moest meteen flink aangepakt worden in de politieke arena, waarbij stevige onderwerpen aan de orde waren, zoals het bestuursakkoord en het openbaar vervoer. Tegelijkertijd moest er ook weer aan
een nieuwe fractie gebouwd worden. Jan Luteijn vertegenwoordigt de fractie als burgerlid in twee commissies. Zo is gelukkig een stuk ervaring voor de fractie behouden gebleven. Daarnaast mag de fractie rekenen op de steun van een aantal steunfractieleden, waarmee gezamenlijk de commissie- en statenvergaderingen worden voorbereid. In plaats van Willem Boerma is Esther Luttik als fractiemedewerker aan de slag gegaan voor acht uur in de week. Daarnaast is Johan Luttik de fractie als beleidsmedewerker komen ondersteunen voor vier uur in de week.

Gegevens (steun)fractie (gewist i.v.m. AVG)

Naar bovenEEN JAAR IN DE STATEN

Statenwerk
In de statenvergadering vindt de finale besluitvorming plaats. De volgende 9 partijen zijn vertegenwoordigd in de staten van de provincie Noord-Brabant.

 • CDA 18 zetels
 • SP 12 zetels
 • VVD 11 zetels
 • PvdA 8 zetels
 • GroenLinks 2 zetels
 • ChristenUnie-SGP 1 zetel
 • D66 1 zetel
 • PvdD 1 zetel
 • Brabantse Partij 1 zetel

Onderstaand een aantal onderwerpen die het afgelopen jaar in de provinciale staten aan de orde zijn geweest.

Bestuursakkoord
Vertrouwen in Brabant. Deze titel heeft het bestuursakkoord van de coalitie CDA-VVD-PvdA opgeleverd. Deze coalitie betekent toch weer een voortzetting van de al meer dan 30 jaar bestaande coalitie. Waar de fractie van de ChristenUnie-SGP inzette op een CDA-SP coalitie, is het toch anders gelopen. Overigens biedt het bestuursakkoord genoeg aanknopingspunten om punten vanuit het verkiezingsprogramma naar voren te brengen. Het is namelijk een akkoord op hoofdlijnen waarin vraagstukken niet worden omzeild en waarin ambities en uitdagingen voor een groot aantal belangrijke vraagstukken worden geformuleerd. Wij hebben het bestuursakkoord dan ook op hoofdlijnen gesteund.

Enquête aanbesteding openbaar vervoer

Naar aanleiding van de enquête aanbesteding openbaar vervoer moesten wij concluderen dat gedeputeerde staten in een cruciale periode fouten heeft gemaakt. Het kostte in het debat veel overredingskracht voordat de verantwoordelijke gedeputeerde Janse de Jonge de fouten in die
periode toegaf. Op dat moment heeft de ChristenUnie-SGP de steun voor de motie ingetrokken. Ons amendement om de evaluatie van de aanbesteding te laten uitmonden in een handboek aanbesteding en concessievoorwaarden werd door alle partijen en door de gedeputeerde
overgenomen. Hiermee heeft onze fractie bereikt dat het proces van aanbesteden in de toekomst meer gestructureerd en doelmatiger opgepakt gaat worden.

Gouden handdrukken
De gouden handdrukken bij de provincie Noord-Brabant hebben de gemoederen in onze provincie flink beziggehouden. Het politieke debat is door de fractie ingestoken met de titel ‘herwinnen van vertrouwen in de provincie'. Een vertrouwen dat gedeukt is door het beeld van een graaicultuur op het provinciehuis. Het beeld is ontstaan van een vriendjescultuur en dat informatie onder de pet wordt gehouden.
De conclusies van de rekenkamer waren vlijmscherp. Zo zijn 35 % van de getroffen regelingen disproportioneel ofwel er is teveel betaald. Helaas kozen gedeputeerde staten en de coalitiepartijen voor het ontkrachten van de resultaten. Een knieval naar de Brabantse burger was meer op zijn plaats geweest. Ook provinciale staten heeft in zijn controlerende taak gefaald. Daarom sloot Hermen Vreugdenhil zijn betoog in de staten af met een excuus aan de Brabantse burger.

Begroting
Na een marathonzitting van bijna 9 uur is de eerste begroting van het nieuwe college van gedeputeerden vastgesteld. Op het thema (jeugd)zorg heeft de fractie van de ChristenUnie-SGP aangegeven dat het goed is dat de investeringen in de Centra voor Jeugd en Gezin worden waargemaakt. Toch moet het college hier bescheiden in zijn. Ook zonder de inzet van de provincie worden die centra binnen vier jaar wel gerealiseerd. De provincie zou zich moeten focussen op extra preventieve taken.
Ook heeft de fractie nogmaals aandacht gevraagd voor de agrarische gezinsbedrijven die het steeds moeilijker hebben. In de begroting is de inzet van het college vooral gefocust op de grote intensieve bedrijven. Wij willen onze ogen niet sluiten voor de problematiek van bedrijven in de
zogenaamde verwevingsgebieden. Omdat je er met goedkoop openbaar vervoer op het platteland niet bent als er geen bus rijdt heeft de ChristenUnie-SGP een motie ingediend waarin de gedeputeerde werd opgedragen om voor de zomer van 2008 met een plan van aanpak te komen om de kwaliteit van het openbaar vervoer, zowel qua bereikbaarheid als toegankelijkheid in het landelijk gebied te vergroten. Met
een verrassende gelegenheidscoalitie van VVD, SP, Groenlinks, D66 en PvdD is deze motie aangenomen: een belangrijke stap naar een betaalbaar openbaar vervoer en een bereikbaar platteland!

Goedkoop busvervoer
De hele discussie over proeven met goedkoop openbaar vervoer in Brabant heeft ruim anderhalf jaar geduurd. En hoewel de besluiteloosheid over hoe de motie uitgevoerd moest worden veel te lang heeft geduurd, is het ook een voordeel geweest dat er de tijd was om de discussie in de
goede richting te draaien. Bij de discussie over de motie heeft de ChristenUnie-SGP steeds aangegeven dat het ons vooral gaat om de kwaliteit van het openbaar vervoer te verbeteren, dat er meer en vaker bussen rijden en dat het openbaar vervoer op het platteland niet moet worden
vergeten. Dit is ook altijd onze inzet geweest in de vele discussies. Na maar liefst 41 voorstellen van gedeputeerde staten over mogelijke proeven is er eindelijk besloten tot een Brabant-brede proef waarbij ouderen en kinderen 30 cent per rit betalen en volwassenen een euro in de spits en
60 cent buiten de spits per rit betalen. Zo is vooral voor de langere afstanden, vaak het landelijk gebied, in ieder geval de financiële drempel om de bus te pakken flink verlaagd.

Gratis busvervoer koopzondag
De ChristenUnie-SGP fractie reageerde verontwaardigd het besluit om als provincie ‘koopzondag' 23 november 2007 iedereen gratis openbaar vervoer aan te bieden. Onder het mom van kennismaking met de nieuwe bussen wilde de provincie het busvervoer op de koopzondag gratis maken. Als het echt te doen is om de (nieuwe) reiziger kennis te laten maken met de nieuwe bussen, zoek je hiervoor een dag uit waarop je de meeste mensen bereikt én de meeste instellingen en winkels geopend zijn. Dan kom je op de zaterdag uit. In de statenvergadering van 14 december 2007 heeft de ChristenUnie-SGP fractie een motie ingediend die ervoor pleitte de actie niet op de koopzondag maar op zaterdag 22 december te houden. De motie kon rekenen op sympathie van een meerderheid in de Staten. Omdat de motie helaas technisch niet haalbaar bleek, heeft deze het niet gehaald. Wel haalde ons voorstel hierover veel publiciteit in de media.

Wmo-reizigers
In het debat over goedkoop of gratis openbaar vervoer heeft de fractie van ChristenUnie-SGP zich samen met de GroenLinks sterk gemaakt voor de Wmo-geïndiceerde reizigers. Nu is het nog zo dat de tarieven voor de regiotaxi zijn gekoppeld aan de bustarieven. In de proeven wordt
dit losgelaten en profiteren ze niet mee.
In het debat heeft Hermen Vreugdenhil gewezen op de positieve resultaten die in proeven elders in het land worden gehaald om door zowel prijsmaatregelen én kwaliteitsverbetering meer Wmogeïndiceerde reizigers in het openbaar vervoer te krijgen. Dit is één van de belangrijkste redenen voor onze fractie om prijs en kwaliteit niet los te koppelen. Ons voorstel om een rondetafelgesprek te organiseren met onderzoekers werd unaniem overgenomen.

Naar boven


ACTIVITEITEN RONDOM DE STATEN

Interactie met lokale fracties en kiesverenigingen
De statenfractie heeft de ambitie om een nauw contact te onderhouden met de lokale fracties en kiesverenigingen. In het afgelopen jaar is de fractie op werkbezoek geweest bij de ChristenUnie fractie en kiesvereniging Werkendam, ChristenUnie fractie en kiesvereniging Aalburg, SGP kiesvereniging Waalwijk, ChristenUnie fractie Waalwijk, ChristenUnie kiesvereniging Eindhoven eo, ChristenUnie kiesvereniging Moerdijk (in Roosendaal), ChristenUnie fractie Moerdijk. Op deze bezoeken wordt waardevolle informatie uitgewisseld om tot een goede
standpuntbepaling te komen op diverse onderwerpen.


Statendag
Op 26 oktober 2007 organiseerde de statenfractie een fractiedag voor alle bestuurders, raadsleden en fractiemedewerkers van de SGP en
ChristenUnie Noord-Brabant. Het is een jaarlijks terugkerende dag die steeds met wisselende thema's wordt ingevuld. Onder de genodigden waren verschillende nieuwe gezichten. Het thema van deze dag was "Jeugd en Gezin". Jan Adams van het Brabantse kenniscentrum jeugd K2 en Nicolien Hermens, namens de Eindhovense wethouder jeugd en gezin mevrouw Mittendorf, gaven met een lezing de aanzet tot een levendige discussie.

Werkbezoeken
Door de statenfractie zijn in het afgelopen jaar diverse werkbezoeken afgelegd. Deels op eigen initiatief, deels georganiseerd door de provincie.
Een overzicht van afgelegde bezoeken:

 • Essent in Arnhem
 • Gemeente Boxtel, samen met de Provinciaal Planologische Commissie
 • Gebiedscommissie De wijde Biesbosch
 • Brabantse Wal
 • Gemeente Eindhoven
 • BMF, samen met ChristenUnie tweede kamerfractie
 • Gebiedsontwikkeling Bergen op Zoom
 • West-Brabantse waterlinie
 • Gemeente Helmond
 • Afvalmining Haps
 • Werkbezoek Breda

Website
De fractie maakt gebruik van de website www.noordbrabant.christenunie.nl om nieuws te brengen en beschouwingen op actuele onderwerpen. In het afgelopen jaar mocht de site 6238 bezoekers begroeten, die in totaal 32177 pagina's bezochten. De website wordt beheerd door de heer Sonnemans.

Actie OV landelijk gebied
Wat heb je nu aan gratis of goedkoop openbaar vervoer als de bus niet of nauwelijks rijdt? Vanuit deze gedachte startte de ChristenUnie-SGP fractie een actie om de kwaliteit van het busvervoer onder de aandacht te brengen. De partij ging naar de burger met de vraag: welke ideeën en
mogelijkheden zijn er om bereikbaarheid te verbeteren en aansluitingen te vergemakkelijken?
De statenfractie deed een oproep om te helpen de bereikbaarheid van het platteland in beeld te brengen. De binnengekomen reacties zullen aan de gedeputeerde worden aangeboden als een bijdrage van burgers voor het plan van aanpak dat deze zomer gereed moet zijn
.
Organisatie expertmeeting omgangsbegeleiding
Elk jaar krijgen meer dan 70.000 kinderen te horen dat hun ouders uit elkaar gaan. Ongeveer 7000 van hen komen hierdoor in ernstige problemen. Op 29 februari 2008 heeft de statenfractie voor de Brabantse statenleden een expertmeeting in het omgangshuis te Rijsbergen
georganiseerd met de jeugdzorginstanties Maashorst, Combinatie, Tender Jeugdzorg en K2. Sprekers waren onder andere E. Spruit, onderzoeker en auteur van het boek Scheidingkinderen. Hij vindt het belangrijk dat er meer eisen aan de scheidende ouders worden gesteld om het kind beter te beschermen. De aanwezige jeugdzorg-instellingen komen binnenkort met een concreet plan van aanpak richting de politiek. De ChristenUnie-SGP heeft hiermee een waardevol initiatief genomen om de zorg aan scheidingskinderen te verbeteren.

Naar boven


Bijlage verkiezingsuitslag 2007


 

Naar boven

« Terug

Archief > 2008 > april

Geen berichten gevonden